DEPREM EĞİTİMİ


Deprem Eğitimi: Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.


İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarına göre;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişide 1 çalışanı
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişide 1 çalışanı
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 kişide 1 çalışanı;
arama, kurtarma ve tahliye, deprem ve yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, deprem, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlen dirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve depremle-yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Deprem eğitimi kaç yıl geçerli:
Mevzuata göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, iş güvenliği ile ilgili eğitimler yıl da bir tekrarlanmalıdır. Bizlerde sahada yaptığımız gözlemlerde, yıllık tekrarı yapılmayan bilgilerin çalışanlar tarafından unutulduğunu ve uygulanmadığını gözlemlemekteyiz.
Deprem Eğitimi ve Amacı:
Türkiye maalesef deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin her an depreme hazırlıklı olması gerekmektedir. Deprem eğitimiyle insanların deprem bilincini yükseltmek, deprem hazırlık olarak alınabilecek önlemlerle zararı azaltmak, kendimize ve çevremizdekilere depremden sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olunması suretiyle can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır. Ülkemiz deprem riski dikkate alındığında, her bireyin alması gereken bir eğitimdir.
Deprem Eğitim Konuları:
• Depremle ilgili tanım ve açıklamalar,
• Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler,
• Deprem esnasında yapılması gerekenler.
• Deprem sonrası yapılması gerekenler.
• Deprem tatbikatı yapılması