İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlı Personeli Sınavına hazırlananlar için deneme sınavıdır.
ARKADAŞLARINIZLA, SAYFALARDA VE GRUPLARDA PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİM. HERGÜN YENİ SORULAR EKLENECEKTİR TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

0%

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1

ARKADAŞLARINIZLA, SAYFALARDA VE GRUPLARDA PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİM. HERGÜN YENİ SORULAR EKLENECEKTİR TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sınava Gireceklere Başarılar Dilerim.

1 / 50

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ………denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ………..denir. Yukarıdaki boşluklara Aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

2 / 50

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçilere kaç günden az olmamak üzere yıllık izin verilir?

3 / 50

Belirsiz süreli işin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Özel bir sektörde İşyerinde çalışan tam süreli işçi sayısı 50,Kısmı süreli işçi sayısı 9,(Kısmi süreli işçiler haftada 25 saat çalışmaktadır.) İşverenin çalıştırmak zorunda olduğu engelli işçi sayısı kaçtır?

5 / 50

İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi en fazla kaç ay kurulabilir?

6 / 50

Yapılan KHK değişiklikleri ile Türk Kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü Milletlerarası anlaşmaların onaylanması veya bunlara katılma, hangi kurum tarafından uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlıdır?

7 / 50

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, aşağıdakilerden hangisini çıkarırlar?

8 / 50

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

9 / 50

Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

10 / 50

Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 / 50

İş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 50

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

13 / 50

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin kaç katıdır?

14 / 50

700 no’lu KHK değişiklikleri ile İcra Vekilleri Heyetinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

15 / 50

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle ……..saatin altında belirlendiği durumlarda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve …….. saate kadar yapılan çalışmalar fazla süreli çalışmalardır. Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

16 / 50

Dört saat veya daha kısa süreli işlerde……… dakika, Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde …….. saat, Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde ……. saat,ara dinlenmesi verilir.Boşluklara sırasıyla hangi rakamlar gelmeli?

17 / 50

Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumudur.Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açılabilir?

19 / 50

Deneme süreli iş sözleşmesi süresi en çok kaç aydır? ve toplu iş sözleşmeleriyle kaç aya kadar uzatılabilir?

20 / 50

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

21 / 50

İşveren İşçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye ne kadar tazminat ödemekle yükümlü olur?

22 / 50

Kurşunun zararlı etkileri ile kurşun zehirlenmesini ilk kez
ilişkilendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

700 no’lu KHK Değişiklikleri ile nizamnamelerin adı ne olarak değişmiştir?

24 / 50

Medeni kanun’a göre olağanüstü evlenme erginliği kaç yaşın doldurulmasıyla olur?

25 / 50

İşveren İşçinin, işyerinde, kaç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi durumunda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir?

26 / 50

İşçi B 2017 Şubat ayında 3 hafta 5 er saat fazla süreli çalışması olmuştur. İşçinin günlük 1 saat brüt çalışma ücreti 10 tl dir.Buna göre fazla sürelerle çalışma ücretini hesaplayınız.

27 / 50

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır?

28 / 50

İşçi bir ay içinde 10 saat fazla sürelerle çalışmıştır.Bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

29 / 50

Kaç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır?

30 / 50

İşçi bir ay içinde 12 saat fazla çalışmıştır.Bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

31 / 50

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye ne kadar ücret ödenir?

32 / 50

Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra kaç hafta çalıştırılmamaları esastır?

33 / 50

Yapılan KHK değişiklikleri ile TC adına yabancı devletler ile Milletler arası kuruluşlarla yapılan anlaşmalar Aşağıdakilerin hangisinin kararı ile onaylanır?

34 / 50

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren kaç işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

35 / 50

En son KHK değişiklikleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleşerek hangi ismi almıştır?

36 / 50

Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren kaç gün içinde arabulucuya başvurulabilir?

37 / 50

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini ne kadar zamlı öder?

38 / 50

Geçici iş ilişkisi ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
l-Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerin devamı süresince kurulur
ll-Mevsimlik tarım işlerinde ve Ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın,
lll) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, en fazla dört ay süreyle kurulabilir toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.
lV) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, , en fazla dört ay süreyle kurulabilir toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.
V)İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, , en fazla dört ay süreyle kurulabilir toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.
Vl)Mevsimlik işlerde,en fazla dört ay süreyle kurulabilir toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.

39 / 50

Turizm sektörü hariç denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile kaç aya kadar artırılabilir?

40 / 50

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?

41 / 50

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren kaç ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz?

42 / 50

”Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?

43 / 50

Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre kaç ayı geçemez?

44 / 50

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az kaç saat dinlenme (hafta tatili) verilir?

45 / 50

İş kanunu’na göre engelli işçi çalıştırma ile ilgili hangisi yanlıştır?

46 / 50

İş Kanununa göre ücret alacaklarında zamanaşımı kaç yıldır?

47 / 50

Türk ceza kanununda failin suçun unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesine ne ad verilir?

48 / 50

İşyerini veya bir bölümünü devreden iş veren yükümlülüklerden devir tarihinden itibaren kaç yıl sorumludur?

49 / 50

İş Kanununa göre Mevsimlik tarım işlerinde ve Ev hizmetlerinde ne kadar süre ile geçici iş ilişkisi kurulur?

50 / 50

İş Sözleşmesinin Fesih davası ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, hangi mahkeme ivedilikle ve kesin olarak karar verir?

Skorunuz

The average score is 42%

0%