İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 2

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlı Personeli Sınavına hazırlananlar için deneme sınavıdır.
ARKADAŞLARINIZLA, SAYFALARDA VE GRUPLARDA PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİM. HERGÜN YENİ SORULAR EKLENECEKTİR TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

0%

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 2

ARKADAŞLARINIZLA, SAYFALARDA VE GRUPLARDA PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİM. HERGÜN YENİ SORULAR EKLENECEKTİR TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sınava Gireceklere Başarılar Dilerim.

1 / 50

İşveren İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın kaç iş gününden fazla sürmesinden dolayı iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir?

2 / 50

İş Kanununa göre ücret alacaklarında zamanaşımı kaç yıldır?

3 / 50

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren kaç işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

4 / 50

Türk ceza kanununda failin suçun unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesine ne ad verilir?

5 / 50

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ………denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ………..denir. Yukarıdaki boşluklara Aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

6 / 50

En son KHK değişiklikleri ile “Başbakan” ve “Başbakanlık” ibareleri yerine aşağıdaki ibarelerden hangisi kullanılmaktadır?

7 / 50

Deneme süreli iş sözleşmesi süresi en çok kaç aydır? ve toplu iş sözleşmeleriyle kaç aya kadar uzatılabilir?

8 / 50

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren kaç ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetli kişilerden değildir?

10 / 50

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi kaç yıldır?

– Kıdem tazminatı.
– İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
– Kötü niyet tazminatı.
– İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat

11 / 50

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

12 / 50

Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının ne kadar yükseltilmesiyle ödenir?

13 / 50

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye ne kadar ücret ödenir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsiz kişiler ile ilgili yanlıştır?

15 / 50

İş Kanununa göre İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, Geçici işçi sağlama sözleşmesi en fazla ne kadar süre ile kurulabilir.kaç ayı geçmemek üzere yenilenebilir?

16 / 50

İşçi A 2017 Ocak ayında 12 saat fazla çalışması olmuştur. İşçi A asgari ücret ile çalışmaktadır. (Haftalık çalışma saati 45 saat, brüt asgari ücret:1530TL) Buna göre fazla çalışma ücreti kaç tl’ dir?

17 / 50

“Kanun,nizam,talimat” 700 no’lu KHK değişikliği ile hangi ismi almıştır?

18 / 50

İşveren İşçinin, işyerinde, kaç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi durumunda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir?

19 / 50

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

20 / 50

İsteği halinde üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

21 / 50

Kaç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır?

22 / 50

İş Kanununa göre İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, Geçici işçi sağlama sözleşmesi en fazla ne kadar süre ile kurulabilir.kaç ayı geçmemek üzere yenilenebilir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Toplu işçi çıkarma konusuyla ilgili doğru değildir?

24 / 50

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç ay içinde işe başlatmak zorundadır?

25 / 50

”Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?

26 / 50

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

27 / 50

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı ne kadar olmalıdır?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

29 / 50

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri normal işçilerin yıllık izin sürelerine kaç gün eklenerek hesaplanır?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk sistemindeki yaptırım türlerinden değildir?

31 / 50

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin kaç katıdır?

32 / 50

Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

33 / 50

Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

34 / 50

İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi en fazla kaç ay kurulabilir?

35 / 50

Medeni kanun’a göre olağan evlenme erginliği kaç yaşın doldurulmasıyla olur?

36 / 50

Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

İşçi bir ay içinde 12 saat fazla çalışmıştır.Bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

38 / 50

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır?

39 / 50

Aşağıda verilenlerden hangisi Sürekli işin tanımıdır?

40 / 50

Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra kaç hafta çalıştırılmamaları esastır?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığı durumlardan değildir?

42 / 50

Analık halinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

43 / 50

İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak kaç ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla kaç defa yenilenebilir?

44 / 50

XYZ İşyerinde 110 tam süreli, 40 de kısmi süreli çalışan personel bulunmaktadır. Kısmi süreli çalışan personel yarım gün mesai yapmaktadır.Özel sektör olan bu işyeri sahibi işveren kaç engelli işçi çalıştırmak zorundadır?

45 / 50

İşçi bir ay içinde 10 saat fazla sürelerle çalışmıştır.Bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

46 / 50

700 no’lu KHK değişiklikleri ile İcra Vekilleri Heyetinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

47 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde Belirli süreli işin tanımı verilmiştir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Tam ehliyetsizler grubuna girmektedir?

l)Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar
ll)Ergin olup olmamak önem arz etmez.
lll)Fiil ehliyetleri yoktur

49 / 50

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde kaç saatten fazla olamaz?

50 / 50

Gece süresi ve gece çalışmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

The average score is 71%

0%